Algemene leveringsvoorwaarden

Gastro2Day BV
Alexandrietpad 8
3402 XX IJSSELSTEIN
Gedeponeerd bij K.v.K. onder nummer 68356714  
BTW nr.NL8574.08.598.B.01

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen Gastro 2 Day B.V.( hierna te noemen G2D) en een koper, waarop G2D deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2. Offerte. 
De door G2D gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Levering.
1.  Bij koop vindt levering plaats af fabriek, “ ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat verkoper deze ter beschikking stelt aan koper. 
2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen G2D en koper overeenkomen dat G2D voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op koper. 
3. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4. Opslagkosten.
Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van de informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper.
Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

5. Monsters, modellen en voorbeelden.  
Indien door G2D een model, monster of voorbeeld is vertoond of verstrekt, wordt het slechts getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaak kunnen van
het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat ze worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

6. Onuitvoerbaarheid van de opdracht 
1.  G2D heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
2. Onder omstandigheden die niet door G2D te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat de leveranciers van G2D niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbeving, brand, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen. 
3. G2D is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

7. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht.
1.  Na levering blijft G2D eigenaar van de geleverde zaken zolang de koper: 
a. Tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten; 
b. Voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen; 
c. Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van de bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan. 
2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren. 
3. Nadat G2D haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde zaken terughalen. Koper staat G2D toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. 
4. Als G2D geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan G2D verpanden.

8.   Betaling.
1.
  Betaling vindt plaats in twee gedeelten en zonder korting of verrekening: 
a. 50% van het verschuldigde bedrag dient bij bestelling voldaan te worden. 
b. Binnen 15 dagen na facturering dient de resterende 50% voldaan te worden. 
2. Betaling geschiedt door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van G2D of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar NL.08ABNA.0246.6850.93 ten name van Gastro 2 Day te Leiden.
3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de verkoper verplicht op verzoek van G2D een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. G2D heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de koper te verhalen. 
4. Het recht van koper om zijn vorderingen op G2D te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van G2D. 
5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als: 
a. Een betalingstermijn is overschreden; 
b. koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd is zekerheid te stellen voor nakoming en dit uitblijft of onvoldoende is; 
c. koper failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt; 
d. beslag op zaken of vorderingen van koper wordt gelegd; 
e. de koper (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd. 
6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is koper direct rente aan G2D verschuldigd. De rente bedraagt 1,5% per maand, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. 
7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is koper G2D alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 50,- De kosten bedragen15% over het totale bedrag van de hoofdsom en de rente. Als de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan uit de berekening volgt, zijn deze kosten verschuldigd. 

9. Kosten gerechtelijke procedure.
Als G2D in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van koper.

10. Montagewerkzaamheden.
1. Als G2D montagewerkzaamheden uitvoert, dan dient koper aan te geven waar leidingen zicht kunnen bevinden om zo schade te beperken. 
2. Beschadigingen bij montage of demontage, van muren, wandtegels, of elektrische- of waterleidingen en dergelijke, komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

11.   Aansprakelijkheid.
1.
 G2D is aansprakelijk voor schade die koper lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan G2D toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen G2D verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. 
2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: 
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade de gederfde winst; 
b. schade veroorzaakt door opzet bij montage of demontage van muren, wanden, tegels of elektrische- of waterleidingen en dergelijke; 
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen. 
3. Koper vrijwaart G2D voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de koper aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door G2D geleverde producten en/of materialen.

12.   Toepasselijk recht en forumkeuze  
1.
  Het Nederlands recht is van toepassing. 
2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 
3. Alleen de burgelijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van G2D neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. G2D mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

13. Privacy Statement
G2D respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. G2D zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stelen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

14. Disclaimer
Hoewel wij er naar streven om correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de content op deze website helemaal juist en volledig is. Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden die getoond zijn op deze websites.

15. Wijziging van deze algemene voorwaarden. 
G2D is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden.

 

naar boven